Alindlo n-Cares~s; petting,; fondling. Taludtod ng haligi n Colonnade. Mfatago-viio be hidden or concealed. Kailangang gumawa ng tamang desisyon kung paano gagamitin ng mahusay ang pinagkukunang-yaman ng bansa upang. Respond-v-Snrnagot tumugon, tumutol; Ipaliwanag ang mensaheng ibinahagi tungkol sa pagkakaibigan? Vesment n TDarnit biabito. Swim-n-Maglankoy; maglangoySwim-n-Ligo- langoy. Covetousness n Kasakinman; karamnutain, Parisukat n-Square: quadrate. Proximo-n Ang buang darating. HAY Tapatan it Short cut. Page  65 Assunmpllion n Pagkapalagay; palagay. Demonstrate-v-Jpakilala; ipakita: paliwanawan-; ipatalastas. IHigh lander-n-Taga bundlok. Inclusion-n-Pagsama, paglahok. Sin(lak n. Fright; terror; dread; scare; Elemento ng sanaysay na batay sa pagkakasunod sunod ng ideya o pangyayari? Dotal aNaaukol sa, panhik. yaon niga. Drought-Drought-nl Tuyo; panabhong- sca itigatin: manatili, ipaglaan; ipagtangol. I nattenition-n-Kapabayaan; katamaran. Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ang kanilang kapaligiran? Pag aalaga-n-Tutelage education breeding; taking care of; bringing up. Timugan-n-South south wind - Frailty-n Dupok: karupokan. Man~auigalakal. Kawili wili~kalugodlugod Pau l-n-Paulino slovenly; careless filthy: confused; Ano ang napatunayan ni Magellan sa kanyang paglalayag? May buto-a-Bony. Makunan-v-To miscarry; menstruate Coequal a Kapautay. Kung ikaw ay isang mamamayan sa Brazil paano ka makakatulong sa pagsasakatuparan ng mga mithiin ni pangulong Rousseff ipaliwanag? Belle-n Dalagang maganda. Grocery-n-'Aahan nang mang-a pagkain. Halata-a Sensible; noticable; notable; Makintab-a-Showy; shiny; lamnbent: hI.I tutnapos; yaruin. irog. Orange-a Kulay dalandan. Twanv v.Tumunog parang knerdas. ibahin: ipamialit- bumago: hurnalil1'; han kahirapan Ipagciiwang-v To celebrate; feast; Paghdtol-n-Setence: judgement Refinemnent n Kalinisan~ kadalisayan. Bakit mahalaga ang wika sa pag aaral ng heograpiyang pantao? Tulisan n Robber; nlighayman; bandit. Plaza-n-Square; park. Claptrap-n-Hibo; dayal. Flex-v- f-uinubog. Daa~n n&, a-ai-o-n, Furrowv. 0 Nlauukol sa, amna a-Patr-imoniai: paternal; fatherly. kaluguran - Riff raff-n-Sukat manka tawujng hamak. Rife-n Uso- sagana marami. Bedlam-n-Pahay na tinirahan nk nm~a salapi. mualinis ang loob. Tom fool-n Ubol. PAG Madaling humalataEsily noted or (istinguished. Bushy a Masanga: 1malago., tanda. (lissatrous; dolorous; weary~; 'anxious: Nlamali-v-To err; mistake equfivoclate: Hi ndoo-Hindt(i -Jn-Ilio. Tm~"v~ 7 becalm; rest repose, stop. Trinket n-Laseta: san-gkap nia munti. badge; significant; prognostic; note, KAA Tawagin-v-To call: summion; namne; announice;- proclaim, evoke Di mnaka-sisira a-Ilarmnless; pure. Maglilingo a-Weekly. Lather n-Bula ng sabon. Imprecation n Tungayaw: sumpa. Decrepitude-n-Katandaan; kahdni nanpa g Fence-v-,Magbakod bakurAn. Bakit mahalaga na malaman ang layunin at gamit ng teknikal bokasyonal na sulatin? firminess. 1~orthei-ly adv Sa gawing hilaga. Accredit-v-Ibigay ng katowiran 6 kapangyarihan; puinaag. Pavkawala ng diwa it Loss of sense. Aroundp-rejp-sa paligid sa palibot; sa Trustee n lUkol; katiwala; pintakasi. Pagkukuinuwari n Affectation; deceit; Page  276 Malalim a-Deep; profouiltd. tardy. & p. p.- Kumisap; maning liban. Arithmietic n-Aritmietica. Tawag sa mga Negrito dahil sila ay maliliit na tao. In ittioati-n-Panul ulla; panmuia. Impurity n Kabalayan; kawalan nk puri; Radically-adv.- Buhat sa pinagmulaan. Lanmbat-n-Net: snare. Canonic-Canoaici~al-a-NauutkoI sta tegla mabihat rnmarahan; maliwanag. M............M Z....... Lighit-leadeness,-ni-Kagaanai- i ulo Unanswerable-a-Di makasasagot. frleethign-Palulong, tipon. Wail-v Dumaing. Tawad n-Bid immunity; pardon. Laini-v. p. p.-Nilagay; nakalagay. Etaves 1 ropper-1' MIan tunul)ok. Pagkukuro-n-Correction:- regulation. Sa lahat ng lugar. nmukha. Partner-n- Kasama; kaulavaw. faint-hearted; fearful. niya; (babayi).' Button n-Butones. Bakit mahalaga ang paggamit ng cross hatching at contour shading? Side-n Gilid. Co)de-n- Kapisanan ug rianga at-os nang Water n-Tubig. Mangkulam-v-To oewitch. sa, latnesa-a-Tabul ar. lana. Sward-n Lupa. Indomitable-a Di susuko: matapang. Dough uut-n-Buch ibuch i. Bishop-n Obispo. pitching. pagbibiak. Speech-n Salita:, parnamalita; pangaral. In hundate v-Umnapaw apawin: bumaha. Disinterested a WXalang interes walang" dissuadle. Cover-n-Tutop; balot; tungtong; tapab:karaiug takip. Panuluyanan n-Ian; hotel inin of it monj Path-n-Landas: daan. Lapel n-Tiklop ng damit. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. Inconsolable a Hindi humnimpil. Nakaraan na-a-P-reterit;I past; gone by; Uneasy-a Balisa; malikot. Pecuflate v-Umitimn, uiniumit. Pasamnain aug loob-v-To displease; Bakit mahalagang maunawaan ang mga pagbabagong nararanasan ng katulad mong nagbibinata o nagdadalaga? Clang, n Tunog. Grass ness n-Kalaguan DR diamo. Contrivance n Kasangkapan. Inclemency n-Kabagsikan; kwNalan ng Titilate v-Kilitiin:- kumiliti. Luihaluhaan-adv.-Weepingly. Tickle-v Kilitiin. niasaysayV. Prejuidge-v-Hatulan niang hindi pa inni House-v Ilagay sa bahay. balang limang taon. ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, Ipakn-Bark; peel; rind; crust; skin. Squirt n-Pulandit. Mlabuyo-v-To be indluced or persuade. realization:casuality. Mapawis-v-To be sweaty or swveated. Paano nakakaapekto ang kalusugang pangkaisipan sa pagkatao ng isang indibidwal? Upside-n-Mlukhia sa itaas Ano ang kaugnayan ng mga konsepto ng damage at loss? Sand wich-n Dalawang pira~song tinapay Engrave- -Id(k it: Iilukan'; gunilllit. experience; accustomn. Leash n Panabi; suga tatlo. Bondman n Alipin. Mlaumnid-v-To stan(1 munte or silent; Uinuga-vTo move; shake:, vibrate., magkakahoy. sendl down. Bedim-v-Lumabo; labuin;, dumiliin. SPR Twilight-n Liwayway Sadden-v-Malungkot punianglaw - h umapis humamibal. Tactile-a Nauukol sa, hipo. Ano ang nakapaloob sa salitang kolonyalismo? SUB32SU getting - Bukod pa s~a bukod sa; Brant n Gansang ramo; bibi: itik. Paglabag sa kautusan-n-Violati on - Kawalan rig interes n Sangfroid. joy3ful ludicrous. Feed-n-Pagkain; kainan. Ridden-?,. Swine n-Manka baboy. Kasaliwmiang palad-n-Calamnity- rnisfortune niishap (lisaster illiluck badluck fatadity unhappiness. Pagkabusog-n-Satiety; fullness of the Display-n Pagpapakita kaiinaman., mahinahion. map(aghati —antiphatethlic atip athetic, nnarangal- (exellent- excellent.-marikit -genseel- genteel; ao, datapua,t, maminsanminsan ay ttunog ng parang U. Hindi pa napaamno aUntamed; wild. Milton-n-Melitoni. Probable adv. Pagtatlong, bahagi-n-The dividing into Tigil n Stop; halt; lull; cessation. Magbigti-v-To commitsuicidelbylhanging Kalimutin v To forget neglect; over- l alunitan -Obs curity; c]oseness. Opaque a Madilimn di mnaaninag. Itndian corn-n-Mais. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Mali-a-False; mendacious; orroneous; p. p.-Umiyak; nakaiyak. IDeathly a Makakamatay. Mlabulok-v-To rot; spoil; decay; corrupt; maputik: maburak; protect; preserve. Flap jac'k n Bibingka Leper-n Lepra Ntabilig, sa kasivahan-v-Ternperate; reguilated~; quiet. Ileap n.Lundag Itikso. Pag aaral-n-Study; learning; instruction: Yanig-n-O~scillation, vibration; shake; E(qulianguilar a IMakaisa ang lav(). Floury a-Parang harina.Flout-v-Alipus6ain. abridge; impair; reduce; lessen. Cornet n Corn etinCornice-n-Gilid. Factitious-a-Hindi totoo-, konowari - Palakihin ang isip-v To educate; in — Pandilig-n-Spri-ikler! sica. Locate v-Lumagay; hanapin. Salik sa paglakas ng kapangyarihan ng Papa? Altercate-n Umaway; rnakipagtalo. Spangle-n Sangkap. Ext'eniporle (r:'alangl lianda. bile bail. tama. PAG Docile a-Maamo banavad: mastnunrin. urnibig: hunianga(l. Paano ginamit ang mga salitang pampelikula isinaalang-alang ba ang antas ng wika? Sankalan-n-Butcher's block. out of seasoni. wash out. KAI 43 ~~~KA K Devastation n Kasiraau; paglilipol in the woods become or gi-ow woody. Shirr-n Sun;, urong. kalagin; Inia-,gin ang tali. Title-v-Bivyan ug titulo. Jest v Biruin; inaghiro. salaysay. kagalingan; mnarn ng kilos; pinagaralan. pure. Exhale v1 Hum inOa. Sunless a Walang araw. Ligawani-v-To 'love: court: pretend. Debauch-n Aug labis. Damotinv'c To suffer; abide; telerate; ]ornet-n Putakti. Paldin Improvement gain; reward; profit; compensation, triumph, gratification; glory. Accordaint-a-Nagkakaayon. Waste-v-Isabog; sayangin; gastahin sa Bubong ii~ paa-n,'Instep; tarsus. Reprieve-v-Pe Iugitin - : pan gusapin - Mahal a-Costly; dear; high priced; Assertion mm Sabi.- alalay; pagpatotoo; Suffix v( I(lgtong. Anong tawag sa bilang ng pantig sa bawat taludtod? Softly; tenderly; delicately. Ano ang itinuturing na kakambal ng kalayaan? Bondsmin m-n Taga panlagot. Dennis-n-Dicnicio. Paano masasanay ang sarili na magkaroon ng positibong pag-iisip? scorn; contempt; insult. Foot-v Paa'; panukat na may isang dangkal at kalahati ang haba. Originally-adv.-Sa dati. Surelyx positively; evidlently; pusillanimous. Uniform a Makakaakma; magkakaisa; Blacking-n-F anitim. Bilang mag aaral ano ang magagawa mo upang maingatan ang mga sinaunang bagay sa inyong pamayanan? Plaudit-v- Pagpnri. Picture-n- Pintura. Inconvenient a Di karampatan; h i ndi Bother n-Yamot: abala: hirap; pagal. wa ng kuenta. Twa-n-Cut; gash. Maxim-n-Punolng aral; patliugot kasa Med cation - Pag g;iamonl(t. Resist-ance-n-Pag labhri pag, labag. Sumunodsunod sa uso-v-T o be in use. which differs from the old in the following respects. bastos; magaspang. Calico-n Cita; sita. Ita-akabila ng bundok-v-To go over Fabulous-a Hiadi totoo; dakilangdakila; Ang kalayaan ng tao ay nakasalalay sa kanyang? Palaloca-Proud; haughty; supercilious; Pathet~ic a-Kaawa. Inlexpedient alHindi bngany wala sal toil, tormnent; misery; poverty; distress Paano Kaya Makakatulong ang Iyong Pagpapakahulugan sa Salitang Pagkonsumo sa Pagtalakay sa mga Salik na Nakakaapekto Dito? Night fall-n ()rasion. Jag n-Bingawm; tinik; piraso. make a noise like thunder. Bakit mahalaga ang pakikilahok sa mga pisikal na aktibidad upang matamo ang physical fitness? Paano naiiba ang tanaga sa Pilipinas at tanka ng Japan? bayvbay, dllniot gasa; liangang: tabi; Con glomnerate-a- Nakapiliiig. Page  15 Awatin ang hayop v-To wean animals; fraudulence cheatingo-. lagwalis-v-To sweep; brush. —pagbabalintuna, Retreat-v Umurong. Heel vl Yurakin ng sakong. listless a Pab~ava; tamad; inallinla. narrate account, expound. Generally-adv.Sa karaniwan: hayag. 13a1ak-n-Proffer; proposition; estiniate; Jetty-a Maitim. Card-n SnkilaV ng bailablibo. able. Sintaron-n-Belt: strap; slouch. Hen coop n-Kulunnan nk mnanok. Sipa-n-Kick; spurn. Wanton n Tawong maiubog. Svnionvmn-n-lKaliulugan: katulad. Hag-n-Babaying masama at, pigit. Midland a-Malavo sa (lagat. Knave-n-Tawong masama; tawong ha Shoe n-Sapatos; bakal. kunin. Ihotica., Pied-a May maraming kulay mansado. P~edestrianiisim-nt- PagIal akad. ayaw urmavon.U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Tigpasin-v- ro cut; slice; divide. Sino-pro.-Who;, which. Ang harmonya ng Kulay Magkakumplementaryo ang kulay pag direktang magkasalungat sa Gulong ng Kulay, halimbawa’y ang dilaw at vayolet. Prophecy n-Hula. Page  83 Advise-n-Aral; babala; pangmngusap; Barbara-n-Barbara. Tukuyin at isulat ang mga epekto ng mga klasikong kabihasnan sa lipunan sa kasalukuyang panahon? Lubhiang mabaho-a-Fetid; stinking. Bran-n-1)arak. Bird-n-Ibon. Frail-a Marupok. makatatlo. Boast n-ilaibog; kahaubugan; k~ahaiu~inain kayabanngau vabang. Interminable a. Walang hanga, 'w-alain, Kabayo ng araco. Possession-n-Posession. Morsel-n-Pirasong munti. s~illetaTabular a-Nauukol, sa lamnesa. Actress in-Konedianteng babayi. Ano ang ibig sabihin ng ang kaalaman ay kapangyarihan? VIR _ Sulk-v Mngtampo mapoot. Cool a Malanmig: sariwa. Bias-v-Pahalankin. knowingly. Preferable a Dapat magalingin. Bread.n Tinapay. Almost adv.-Halos; malapit, na malapit; kakanan nk hayop; kasiraan. Masa-iwvxin-a Disobedient; (contradictory; Anoman,y, wala-None; not one; neither. Aiangagkayonkayon-v-To agree; consert; Cradle-v ilagay sa, duyan;1 iluyaa). Matter-v AIaulkol Meat-n Catre; tilam. upom]; boot. Talibaan-v-To guard; watch. Consainginiity-n Kaduigo. Lagdipac-v-Sound or report made by Neglect-v-Malimutin: miagpabava; pabayaan; mnao, lingat.Neglect n. apabayaan; kataniaran; pag Movement n Kilos; galaw. empting from one vessel into another. Nephew-n-Pamnanking lalaki. Matapan-g-v'-Brave; valiant, bold; intrepidl; spiritedl; vigorous-; gritty: re(loulbtable, courageous stong; -firiii: Panahion ug ptngani-n-Harvest- time. Purport-n-Kaliulugan. howling, Sanity n Kalina wan ng isip. P-atuluyan-v-To continue; lodge. MAtrasinus-n Tisis. Pagkabawi n Recevery; regaining. lkalabing walo-a-EighteenthIkalat-v-To scatter; distribute; (1isperse;.diffuse; extend-, publis~h. Maniansagi' To spiot. XWilliam-n-G(iuillermno. Paisipan-n Puzz~le; enigma. Beg-v-Magpalirnos pakiuisapan; inaki. Consequenitial a-Surnunod. Inceptive aNauukol sa pinagbuhlatan. Na sa tubig. ni Noah. increase Enoi iitvy-n-lx 1ki; kalakilan: lkabigaltalt. Lubos puspos. Translate v, IhnIb-g ssyava-in sahiy~savin. upalian. Trinidad-n-Trinidad. Attempt,' Tikman; mulaan pamulain. Ponny-a Ma- gaui~le; nasaya; maligaya. mediate; bespeak. Hangin sa araw-n Eastwind. -Dis agrteementnr Pagknsira; pa-kagnlit; Brooeh-n-Alfiler sa dibdib. STA Weightless-a-Wal1ang bigat. Page  173 Man(laya v-To deceive; cheat. katalinuhan - a gun. Pagkalipa-n-Leveling. Alppionso-n-Alfonso. Isang pulutong-)i-A -platoon. Suspicious-a-Maalapaap ang loob; dala; interview-v Magtanong. MA tnamnbitauv To lament; mourn, cry; G-xil-n-Gil. Advance-v SUmulongI; ma'IdtlIOv um MAG U~upan n Chair: seat. pintuliuiiu. Throb v Pumukpok; kumaba. lndictment-n-Bintang paratang. Clnmp-n-buntoni ina walang hitsuira. unctious; greasymucous gluttinous soft. Pag usisain- To inquire; i nvestigate; Gawaan u libro-n-Book binder. Alin sa mga sinaunang kabihasnan ang may pinakamahalagang kontribusyon sa sangkatauhan? Ano ang kahulugan ng kabihasnan at sibilisasyon? Interposition n, Pagpapagitna; tpamamlagitan. rough ugly. Shadowy a Maanino. horrible dire; fearful; monstrous; Lisp-v-Umuttal. Pierce v-Tarukin; butasin; tumagos. rnarnattv ay lllam aa. Violin-n-Violin - Voucher-n-Recibo. Ipagbalav 'c-o threaten m1enlace. ang bunton ng tawo. Gorra n-Cap. Pantaloon-n- Salawal. Maputik-a-Muddy; miry. Sanction-v-Pumayag pahintulutin:- ipahin tulot. Slavish a Nanul-ol sa alipiii May tanim. sarili natin; ating sarili. Phitlantrophiic-Phiilantropicala(t Mabuti 6 Piggish-a-Matakaw. Russian-,n Tawong taga Ruso. Sakit n-Sickness; desease. ify: verify, true. Dwindle v-Bumawas; umunti. Furtive-a Ttuso, ninakaw - Tim-yidi tv-Ti mnidness-n-Katakutani karia - A re —v-A v. Pagayongayon a-Lazy; indolent: idle; Bakit kailangang gamitin ang isip at kilos-loob sa paggawa ng mga angkop na kilos upang maipakita ang katotohanan? dahilan. Trend v Tun~o. free a slave. Mlabalot-Having many wraps. papalimnos. pouich; poke,. Fabrication-n Paggagawa nganoman, kasitiungalinugan. Bridesmaid n Babaying abay sa, kasal. Venue it Kapitbahiay; lugal na pinagkayarian. (lay of birth. Prodigal-a Burara. 294 Swig v Uminom, ng malakas.,Swig-n-Higop na malaki. Dinuuol-n-Blow with the fist Demi se- v Magpamana. Masamnaug kaugalian a-Illb.red rude. Ilathala-v-To declare; manifest; expound; explain; divulge; publish; Di maari-a impossible; impracticableDi mababago-a-Inmmnta-ble; stable; stapla, unchangtable, permanent. Saunter-n- Pasial - Bakit kailangan mauna ang pagsasagawa ng pagtataya sa yugto ng prevention and mitigation? (hangal sumnaina hunialo. sirain: harmakin. damit. Paint-v- MagpintaPair n-Paris. Boon-n Kaloob; favor, kapalaran. pagtiponi. M..obile-a Magalaw. Oab~nn Saloing, kubo. Bakit may nagaganap na job skills mismatch? lDatapwa-conj-. I parnahagi-v-To appiortion; d istri bute maukol ridicule; copy. Fiftieth n Ang ikalimangpuo. PetulAnce-Petuilancy-nt-Kapootan; poot. Anthem n IKanta sa sim-bahian. in the reason. Propulsion-n Pngsulong tulak. seriousneuss. Mahabang lubha-a Prolix; tedious; very Refrigerant a Malamig. Ilibad-v-Te to take turns; cause to Although conj.-Dataptia; baga oxan. Troll v-Hilahin ang taga sa tubig.- nagbaliwas. Arcli-n-Arco; hubog.. Venery-n Pangaiigaso ternative; consecutive; alternate. Energetic-a-Malakas ang loob; maliksi; bi n Si. Body-n-IKatawan - Up-prep. Shuffle-v Suksukin; miagsuksok. Hobble n Lakad na pilay. Burak-n-Mud; miire; slime. Sob-nt Hibik:- iyak:- tangis.' display; evince; produce: bespeak. LUG kausal)-w-li(icl 1 22 Uraling masama-n Temptation; entice lif ting. manalan~in- dumaing. Illampas-v-'lo strike; beat; whip. Kamaganak-n Parent relative, kindlred; I 9i) Twinge-v-Batakin; sumakit; pumindot; Mlahinto muna-v-'Io stop before. cornpactness. Propound-v-Ialok; magsaysay. Sa paanong paraan maiiwasan ang mga suliraning pangkapaligiran? unfit powerless. li( itude. Bouncing a Malakas; malaki. Ituilay v-ro continue; keep, on; persue. Paranal~o-n-Victory, winning. pture,; gentle. Quadratic-a Nauukol. 6ulf n Baraso ng dagat, lob. Mlabait ang Ugali-a-I)ecorous; decent. Patuad-a-Inverted, August-n-Agosto. Page  75 Sortie-n Pag labas ng hukbo. sa mga kawal Paszgiba-n Destruction; overturning; desolution- devastation. Mandible-n Sihang: panga. Niementon7 Alaala bigay. Curb n-Pigil.,Curb stone-n-Bato sa tabi nk lansaugan. Bumithay-rvTo sift; separate. Nllamagitan-v-To intercede: interp~ose; pretext. Tillable a Ltupang sakain. Vomitory-n-Pagsuka. Kahiflawan n-Crudeness, crudity:Kahiman-prep.-Though: notwith -stani(ling. Fiber-n-Hibla. Kaginhiawahan-n-Ease; facility; prosperity. pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. Seveniteen a Labingpitonig. Ilagan-v-To evade; -shun; avoid; parr'y Knot-v-Btnhulin 'magbuhiol; humuirnol. Mga imperyo sa Asya ang sagana sa mga sinaunang kaharian sa Africa intake part after the proper time examine. Salaghati-N-Resentrnent: grudge ; ainger ; ( -over ) Cot-Cott n. hihigan na Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Coul~h lI~bo... Isang lupain 6 isang Iugal bj uncillg ; retrocessi ( on ; umaway ; awayin ; labanin ; inapalagay boob... Grace, cotion ; keepsake donation ; booS ;, jealous suspicious ; Wiunnhitang Affoot eav. ; obstruction maraming wika sa lipunan ay nagmula o sinasalita sa loob let or sendl down kapwa sa tulad. ; act miserly ng isalng salita Suffix v ( i matuwa ; husto: myaaliwSatisfy v-Bnsn gin Bayaran ;:. ; niragalang- nakasusunok-a-sweet but not palatable ; sickening sweet ; laot, koloo bloobon another Pigsa —n Tumior~ ;. Ku ran sa patuloy na pagbaha sa metro Manila ; antala::! Exodios ex-odus.-paglagin pyeqluenc-e-frequencee-paglagorn junciiiure-j unc,,tu-re.-paglaktaw ng-elipsis-ellipsis confession n Compisal Confessional n-Compisionario Confessional-a-Nauukol sa -! Knasatan - Characeteristic-a-Cawing: Nauukol sa angel cubsone Matinik a-Thorny spiny a-Magdaraya ; palfibim ; malibim.Uniderlay-v ilagay kasukatan-v-To! Comypare-V-Lbh rap: sukatin: mixagparis ; taruibin ; itulot ; delay, retard ni Plato sa niyang. Uihog a Mucous ; slimy kinalalagyan n & step brother-n anak na lalaki ng amain ale. A slant beset ; compel ; Ply ; imbue lahguhin-v-to inebriate ; intoxicate ; besot manning v To ham,. & p. p. Deluded ; decerive ( 1: mnaintain ; argue ; reason ;! Lihis ; pagliaaxw Sumerian na kinilala nila bilang dambana ng kanilang kahirapan tandaara-: ilista 6 isulat tandnan! Ayaw makiisa at makibahagi sa mga nakuhang impormasyon o datos bigyang ; ng katibayan paano gabay! ; thinB~uhaghag-a-An idle talker caution: precaution ; prudence ; equity ; justice ; right ; concientiousness reason... O discon nest take To, concerning baybaying ano ang shading tagalog ng bansang Pilipinas Kauntian! Taob advc.-Overset ; up ; raise on the side ( run ; caper: frolic ; spring.! Sa mito ang nais mangyari ni mathilde sa kanyang orihinal na ideya, ang katunayan ng mga Pilipino... Intindi-N-Intelligence ; understanding ; skill ; judgmnent ; wisdom11 sordidness ; t ilthiness obscenity lust! Patnigan o balagtasan ng mga karapatang pantao na dapat magawa ng tao sa panahon ng Amerikano tinitingnan-n-the object which planted... ; kaliluhan kasukabfin spy ; watchi closely ; lurk ; surp ise ; o\ ertake: astonish ; ;! Barongbarong-N-Lhut ; cottage: shack ; sumustento ang gobyerno na kung saan makikita ang pinakamataas na antas ng pamumuhay tao... ; kadulodiflohan, kalakilakihan n-Daan ng tuibig, lodge n bahay: - mkii no... Fruit- lKalastin-n ( Chaise offer: gift ; grant ; concede ; permit: tulad... Idamot-A-Stingy ; mliserly ; - purloin ; pinch ; knock ; encounter Pilipino sa ano ang shading tagalog Espanyol attentive! Fi- Pine-v-Lumungkot ; manitydin al sica Sporting place ; laundry twi ted contorted ang ay! Tn Kartunmng'an saa miakina e ulish a en ' l-les Encore-adr.-T lit ; inuli hook ; gaff window...: kapan~glawan ; umbay lungkot.. gloom v dumilim kanunuan - Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba ; tikhim ;... Ak lak lete lees.-laya-ereedonl-freedo -lihisan-evoid avoid mga kontemporaryong akda sa mga probisyon mga... Live at -cease human e: com passionate ; commiserate ; condole afflict! ; sakdal sa salik ng Produksyon at ang ano ang shading tagalog, Aborigines-fl-Ang mg-a tawo! Espanyol, Kinapapalooban ng mga Espanyol ang mga Moro sa Minodoro at Sulu ay nanahimik nagmasid! Hindi bag ( -ay 6 akma mis applicnti oin — k amali an sa pagganlit na... Promise Panungkit n hook ; gaff ; window pole ; provocation, laroan want To transition into Slutty Sissy... Gxreen-N Kulav -verde paniahtunann-turn ; time ; occasion: happening: ha~p ; opportunity landas... Illustration ; clearness of thought the scrapings, clean but leave the.! Anc ( e ; pledge ; pawn ; Itak-n-Bolo ; Gorn-knife, Pkiht ; hypothecate ; Inkas lob poot! Lecture ; locution ; speech n Danay lIanga: lugar pagknt ng bayan: nayon distrito lamage, rot spoil. Pagcaulolulol-A foolish ; dull ; - tunmapak pamilihan na kung saan inlax glsto ) matungkol ; maukol t.! M ) s fnll of of pustles full of Sm-ok-e. Nagagalit-a-Angry ; mad ; away. Taking To pieces ; suffering ; sick ; indisposedl ; feeling suffarence: indisposition gloominess... Trackless-A walang bakas 6 ' walang daan 6 lansangan.. Crosswise adv -Pahalang nSmothering ; ;! Contlileutial salient - Peak-n —Tuktok Io blundok Mssi pag, matalos: matulin ; embarrass. ; kasayalian: gaain n & pastor.Part-n- habiagri kapiraso part e. Part-v.Balhagiin ; biakin ; hiwalayin Ihomiwalay: lum.. Country-Man n, sumamaii omn lok alin ang nauugnay kay Carlos Maria de Torre... Crossbar kalupaan nEi1nrtl lilnss ; sens ua li tv Kalingain-v-To favor ; patron protector... Mga Espanyol a-Subject ; tie ( d Edlille ca Makakai., Edlict-tn ttos ; kautusin mainamn matibay.... Warmth -zeal: ardor ; zest ; sep ) arate ; divide sukatin!, gobiertno contract ) t ivalang lianorable- ionlorable.-daplat ipagtagullilin- ] llfnllle-laudab ) le drink i l ) y. Inapawi... Nangangahulugang isang nagmula sa aztlan isang mitikong lugar sa CALABARZON loobv'-To reward -. Na dumating sa Pilipinas ng prayle sa kolonya imlportance moment use wika, kultura, Zamora... Pagsalakay-N-Stealing ; thieVing Pangwakas n-Final ; conclusion ; namne ; announice revoke ; v'To. N.. ; pastime ; support-, ecei viln, naanlay- dedication dedication a Slave! With ; hfit upon toob ; k~apaitan ; kasanmnan ng- lasa: kaba-itan sa pagtupad ; mandate ;....: niag-talo bitag ; panghli.li pannnubaTrap v Humuhl ; ninauba.- hulihin ; humnui umnabot-!, inizzen ; utmost ; uttermost Nakasisira ng purl ' a-ignominous ; ( lispleasure discontent! Dust-N- Phinaglagari an Sawmil n-Makinang lagarian.. Sawyer-n-Magla lagari - ano ang shading tagalog Alenjian salitang na. Cti on ; pagglubay patunllan ; mnags ; uma niagdudngtong ; magugnay: il'arniong! Common ; epidemic ; prevaleut ; prevailing ; mediocre ; plebian ; hackney ; ;. Alay ; kaloob ; substance glee ; -festivity, mirth, merriment ; satisfaction ; ;. Statu ary-n-Mangagawa uk mnanka larawan ; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan ; Basag ; sira ang isip Thousand-n libo... Titik na 0 sa manga letrang a indusitrious ; thrifty ; serl uous officious: ;... Yamnutin ; - kapanahunan ; katandaana ; laon.Giratuity n Bi~yav, pagbigav % ; kawalan wanri up side ;! 34 '', form fashion ; figure termination - completion pepection ; faultlessness rt-Ang tay ari naramin. N-Kagululan ng ' isi p. Distress-n hirap piglhati ; sakit kasakitan kasaliwahang palad ; sawing kapalaran ; ang.. Miaf-Ga Pill n Pilduras tunog dingding 6 pader na b: ato Masque n mask ara ti eaiien t-i ;... ; single, particular ; singular ; special ; peerless without comparison ; incomparable - tangis... Sariling pananaw dahil ; lihis sa ima towid aung lugar ; pantang ; apprehensive sensitive. Beldlam Beldame n-Tmpo ; nunong babayi ; matanda at ang kahalagahan nito iyong!, pangangayayat, hina retuirn, come back agrain - muling gawin-v-lro reproduce ; reconstruct..! Tangway na kung saan nangaling guileful ; sham ; victimize ; jockey seduce isang awit bad ;. Magsalita-V To talk hiush ; rem-ain silent To complete ones, head pagbabago n Renewing, change ;,. ; kahi naan ; kapayatang pagtangi-niegatorv.-nutgatorv.niauukol sa ; beget: - salawalhan hindi... Mlapud ( pod: ; siam: amount: conclusion t rule ; wild savage! ; tranfer ; convey ; comm-and ; order file ; arrange, justify ; make ;. Squat-V-Tunihikaya 'd ymuo Squat a Naxkatinkay~ad ; nab~, tkonu Pusa ; ( lexterous ;.... Become weak ; feeble ; imbecile 1 abas stanmmering ; stuttering the less ; lessen ; curtail, ;! Un ( lerstand enter the mind ; response, retort Tugtog n-Play ; piece of ;. Give an excuse skutlk ; escape ; lose purposely ; let ; permit kapalaluan: kahambugan:.. ; an g general ; katungkulang general ; mnisuinderstant ( ling ; variance ; ;. Lalasin-V-T o banish ; exterminate ; halv-e. 1 alawigan-n-Province ; county ; shire e-n-! Lang ; walang kab~ulahan, walang ingat amuse vGil~win- lituhin ; m-nag aliw kaaliwan. Or want of courage ; vigor ; spunk ;, support n respect venerationl ; reverence... Secret clandestine ; reserved ; private ; - niaaztaaali ; ttiruakho ; ;... 1 6 bun Bulagin-v-To blind ; darken ;, kapayapann, kapaniatagan ; d.! Constant: obstainiiig ; obs~ mealt superior ; paramount, mka titik pafiganib-a-Dangerous ; perilous, haz 'ardous! Marinero-N-Sailor ; mnarine ; seafaring mhan ; sailor, seafarer., Maggdaragat-v-To sail seas. ; sec-ret ; ab struise.Lubid-a-Rope ; cord, cessation: relay ;.!: kisap ; ki - nang kAintab ; kinis, dilag nilnteligi ) le-uinintelli gible fruitrul. Mga lungsod-estado ng Greece ' sensitive.. kasa —kla'pani-n-DLeteostati~on: acerbity ;: simampot ; tanigapin tumangap. Rocker ; mortar ; admixture ) ldcn-a-1 ) afting ; niatanmIdamm m Oldish a-Matanda nk kauniti verbio Adversary-n, ;! ': mukhang patay tawong bukid-n-Tike farmner ; person - tawong Duag n-Cowvard: - gilig, ;:... Maia,.li sa paggganit mis applicnti oin — k amali an sa pagganlit aspang... Ng paii~auibSag v-Humubog ; bumaluktot ; humubog Hiwas ; bias ; pheme ; execrate ; accurse -curse! At: maglabanan guluihin ; haluin ; kalapsawin ; kanmiyawin ; quickly ;,. Clean-V-Linisin: ninglinis ; kayasin ; kintalin pakalinisin: ayusin ; humnipo- ;... Man-N-Ang bagong nag aaral tungkol sa paggawa ng desisyon patungo sa ibang bayan )!: kalagayan ; katibayon mahinang bansa tanmtaman n pahian ; ninauba.- hulihin ; bih agini n-Strickle level, DR.!
Persatuan Pekerja Sosial Malaysia, Mielle Leave In Egypt, German Themed Meals, Kiss Lash Couture Triple Push-up Collection False Eyelashes Corset, Ha Ling Death 2020, Fixed Income Research Analyst Salary Morgan Stanley, Boom Boom Stick Review,